июн 14 2019

Наши достижения:

GIC Osman Cloud First Volex: 2 BIV, Best Adult

WW, BW, NW, GIP Madonna Love First Volex: BOB I, Best Neuter

IC Goldy Moon First Volex: 2 CAGCIB

Betty Light First Volex: 2 BIV, 2 BEST ADULT

Spartacus Flowers First Volex: BEST KITTEN

Selene Flowers First Volex: BEST KITTEN

 

 

 

 

 

Top